Vurderingen omfatter alene de forbedringer, som andelshaver (sælger) oplyser at have foretaget og kan dokumentere i form af regninger, kvitteringer, tidligere opgørelser og vurderinger over eventuelle fejl, mangler samt løsøre. Andelshaveren er ansvarlig for disse oplysninger.

Ved manglende dokumentation for forbedringer, fastsættes værdien af forbedringen efter vurderingsmandens bedste skøn og overbevisning.

Vurderingen udføres visuelt. Der bliver ikke foretaget hultagning ved skjulte konstruktioner og installationer. Ansvaret for fejl og mangler samt lovligheden påhviler alene andelshaver.

Vurderingen bliver udført i overensstemmelse med loven om andelsboliger § 5, stk. 12 og stk. 13.

Se evt. mere om bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber på: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27362

ABF – Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation

Vurderingen bliver udført i overensstemmelse med lov om andelsboliger § 5 (se link til lovgrundlag) samt ABFs vejledninger.  Forbedringsværdierne nedskrives efter ABFs nedskrivningskurver.

Læs mere på: www.abf-rep.dk

Løsøre: Der medtages kun hårde hvidevare og garderobeskabe mv. Møbler, stole, sofaer, spiseborde, lamper mv. medtages ikke i vurderingen, det skal sælger selv afhænde.