Vurderingen bliver foretaget i henhold til lov om andelsboligforeninger.

§ 5, stk. 12

”Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen, med
fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slidtage”

§ 5, stk. 13

”Overdragelsen må ikke betinges af, at erhververen indgår anden retshandel,
bortset for køb af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden.
Indgås i forbindelse med overdragelsen nogen anden retshandel, må erhververens vederlag ikke overstige, hvad overdragerens ydelse med rimelighed kan betinge.”

Se evt. også hele bekendtgørelsen af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber på:

www.retsinfo.dk